Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werk-zaamheden verricht door HLE Capacity Interim Executive Services, hierna te noemen HLE Capacity , tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Door met HLE Capacity een overeenkomst aan te gaan, doet cliënt afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten tussen HLE Capacity en de cliënt uitsluitend de door HLE Capacity gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door HLE Capacity zonder opgaaf van rede-nen geweigerd worden.

2. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. HLE Capacity: HLE Capacity Interim Executive Services;
b. cliënt: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met HLE Capacity een overeenkomst
c. heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n), en erfgename(n);
d. overeenkomst: elke aanbieding van HLE Capacity, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan HLE Capacity en door deze laatste aanvaard;
e. diensten: in het kader van een overeen-komst tussen HLE Capacity en cliënt verrichte werkzaamheden door HLE Capacity. HLE Capacity behoudt zicht het recht voor de uitvoering derden in te schakelen voor de uitvoering van haar overeenkomst.

Een wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor HLE Capacity zouden ontstaan en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van HLE Capacity on-verbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien. Bedingen op grond waarvan HLE Capacity een leveringsverplichting op zich neemt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen diensten aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

HLE Capacity is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door cliënt aan HLE Capacity gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer HLE Capacity aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien zij naar aanleiding van een gegeven opdracht met haar werkzaamheden aanvangt. Aanvullingen, wijzigingen of toezeggingen op de in voornoemd lid genoemde overeenkomst, zijn eerst dan bindend wanneer zij door HLE Capacity en cliënt schriftelijk zijn bevestigd.
Ingeval de cliënt naar het oordeel van de HLE Capacity niet voldoende kredietwaardig blijkt, is HLE Capacity gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten onverminderd de aan HLE Capacity krachtens de wet op deze voorwaarden toekomende rechten, een en ander met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door HLE Capacity verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. HLE Capacity heeft in dit geval slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor HLE Capacity uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

4. Honorering en betaling

Alle door HLE Capacity gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijs-wijziging, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en zijn steeds exclusief BTW, exclusief reis- verblijf en parkeerkosten, andere belastingen en exclusief heffingen en rechten. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden gestort op de door HLE Capacity aangewezen bankrekening. Indien - opdrachtgever - niet binnen de gestelde termijn betaald is deze van rechtswege in verzuim en kan HLE Capacity vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Cliënt is aan HLE Capacity alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door HLE Capacity opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en de HLE Capacity de vordering aan derden uit handen geeft. Indien de HLE Capacity conservatoire maatregelen neemt, is voor wat betreft deze kosten geen ingebrekestelling of opeisbaarheid vereist. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en/of dit tarief niet toereikend dan wel toepasselijk is, in welk geval de kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaliter door de advocaat van HLE Capacity voor de behandeling in rekening wordt gebracht vermeerderd met de aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan de cliënt in rekening gebracht met als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag.

5. Overmacht

In geval van overmacht, langer dan 4 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat beide partijen en/of derden aanspraak op nakoming en/of schade-vergoeding kunnen doen gelden. In dat geval heeft HLE Capacity recht op betaling van de tot aan het moment der overmacht door HLE Capacity verrichtte werkzaamheden.

6. Aansprakelijkheid

HLE Capacity is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door HLE Capacity verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van HLE Capacity, dan wel indien de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden anders nadrukkelijk bepalen. De door HLE Capacity te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de totaal bedongen prijs van de aan de HLE Capacity opgedragen werkzaamheden (exclusief BTW), danwel het door de verzekeraar van HLE Capacity uit te keren bedrag. HLE Capacity is slechts aansprakelijk voor directe schade. HLE Capacity is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

7. Ontbinding, annulering

Onverminderd de HLE Capacity verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan HLE Capacity een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliënt surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd of in geval cliënt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of HLE Capacity na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen.
De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

a. faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de cliënt
b. faillietverklaring van HLE Capacity
c. staking van de bedrijfsactiviteiten van de cliënt, respectievelijk HLE Capacity verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de cliënt, respectievelijk HLE Capacity,
c. wanneer dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
d. overlijden aan de zijde van HLE Capacity g. langdurige ziekte aan de zijde van HLE Capacity

8. Reclames

Reclames betreffende verrichte werk-zaamheden door HLE Capacity dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na het verricht zijn van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend geworden is. Bij het doen van de klacht dient de aard der reclame duidelijk te zijn omschreven. Reclames met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van HLE Capacity dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan HLE Capacity schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, even-eens onder opgave van de redenen van de reclame. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van HLE Capacity, volledig voor rekening van de cliënt.

9. Geheimhouding

HLE Capacity is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van de Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Opdrachtgever zal zich zonder uitdrukkelijke toestemming van HLE Capacity, onthouden van mededelingen aan derden over de aan- pak, werkwijze en kwaliteit van de door HLE Capacity geleverde diensten.

10. Intellectuele eigendom

Het is cliënt verboden diensten c.q. producten, waaronder worden begrepen werkwijzen, ad-viezen, modellen en berekeningswijzen, con-tracten en andere intellectuele goederen, al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen dan wel de exploiteren, dan wel andere - al dan niet of niet - hiervan het gebruiksrecht te verlenen, zonder vooraf-gaande toestemming van HLE Capacity.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitende Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de HLE Capacity haar zetel heeft.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met cliënt. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Januari 2010

 

 

 
Algemene voorwaarden
Disclaimer